Eenvoudig in 3 stappen subsidie aanvragen voor uw stagetrajecten.

Naar de portal

Wat is 123Praktijkleren?

Met de Subsidieregeling Praktijkleren worden werkgevers gestimuleerd om stageplaatsen en praktijkleerplaatsen aan te bieden. Met deze portal kunt u de subsidie Praktijkleren eenvoudig in 3 stappen aanvragen en verantwoorden. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 2.700 per stageplek.

Voordelen

Altijd en overal bereikbaar

Uw gegevens veilig opgeslagen in de cloud voor de verplichte periode van 5 jaar, altijd en overal toegankelijk via de beveiligde omgeving van 123praktijkleren.

Digitale voortgangsbewaking

Een gebruiksvriendelijke portal waarin u altijd een actueel overzicht van uw subsidieresultaat heeft en gemakkelijk inzicht krijgt in de voortgang per stageplek.

Geen E-herkenning nodig

123praktijkleren dient voor u de complete aanvraag in, hierom hoeft u geen E-herkenning aan te vragen en extra kosten te maken.

Kosten

123praktijkleren hanteert een vast tarief van 8% van de toegekende subsidie. Facturatie vindt achteraf plaats op basis van no cure no pay.
Ontvangt u geen subsidie, dan betaalt u helemaal niets.

Veelgestelde vragen

1. Wat zijn de algemene voorwaarden van de regeling?

Er zijn een aantal belangrijke voorwaarden waaraan voldaan moet worden, voordat je de een aanvraag voor praktijkleren in kunt dienen:

 • Er is een stageovereenkomst afgesloten met de stagegever, de leerling en de onderwijsinstelling.
 • De stage omvat minimaal 2 dagen per week.
 • De subsidie wordt aangevraagd door de stagegever: de stagegever moet geregistreerd staan als erkend leerbedrijf.

2. Hoe kan ik een erkend leerbedrijf worden?

U kunt uw aanvraag om een erkend leerbedrijf te worden doen bij SBB (Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).
Via hier kunt u eenvoudig een aanvraag doen bij SBB.

3. Welke onderwijssoorten komen in aanmerking voor Praktijkleren?

De regeling is bedoeld voor leerlingen die moeilijk aan een stage- praktijkleerplek kunnen komen. Om bedrijven te stimuleren om leerlingen een plek te bieden is de regeling in het leven geroepen. Onderstaande onderwijssoorten komen in aanmerking voor de regeling:

 • Leerlingen uit het laatste leerjaar van het PRO/VSO en Entree VMBO onderwijs.
 • Leerlingen van het 3e of 4e leerjaar van VMBO (BBL: Basisberoepsgerichte leerweg).
 • Leerlingen van het MBO – BBL (basisberoepsgerichte leerweg).
 • HBO technische opleidingen.
 • Promovendi en Technisch ontwerpers in opleiding.

4. Zijn er nog specifieke voorwaarden per onderwijssoort?

Ja die zijn er. Over het algemeen zijn de voorwaarden voor elke soort hetzelfde (Zie algemene voorwaarden) maar er zijn kleine belangrijke verschillen.
De voorwaarden om vanuit het PRO/VSO onderwijs in aanmerking te komen voor de regeling praktijkleren zijn als volgt:

 • De leerling zit in het laatste leerjaar van de pro/vso opleiding.
 • De leerling volgt naast de stage ook (theoretisch) onderwijs op de PRO of VSO school.

5. Wat zijn de administratieve lasten voor een werkgever (erkend leerbedrijf)?

Er zijn een paar documenten nodig om een aanvraag in te kunnen dienen. Deze kunt u zelf aanleveren, of deze kunt u downloaden van de website.
De werkgever beschikt over de volgende stukken in de administratie:

 • Een door alle partijen getekende (praktijkleer)overeenkomst, waaruit onder andere moet blijken hoe de begeleiding zal plaatsvinden en welk deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties in de beroepsvorming bij de werkgever moet worden behaald
 • Een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming. Dit kan via onze tool, waarbij het makkelijk is om aan te geven wanneer de stagiair aanwezig is geweest.
 • Een administratie waaruit de begeleiding blijkt en waaruit de wijze blijkt waarop het deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties met betrekking tot de beroepsvorming is behaald. Bijvoorbeeld met behulp van een (BPV) werkboek (origineel/kopie/scan) van de deelnemer of tussentijdse gespreks-, beoordelings-, en evaluatieverslagen.

6. Waarom moet ik een aanwezigheidsregistratie aanleveren?

Uit de aanwezigheidsadministratie van de werkgever blijkt of de deelnemer aanwezig is geweest bij de beroepspraktijkvorming.
De regeling Praktijkleren rekent de subsidie op basis van het aantal weken dat daadwerkelijk stage is gelopen, met een maximum van 40 weken. De maximale looptijd levert de maximale subsidie op van €2.700,-. Elke week minder stage gelopen is naar rato een minder subsidiebedrag. Vandaar dat als een week wegvalt door afwezigheid, dan willen wij dat weten. In alle gevallen moet een aanwezigheidsregistratie bijgehouden worden die ook beschikbaar moet worden gesteld aan het bedrijf als hierom wordt gevraagd ten behoeve van de verantwoording.

Voorbeeld:
Een stagiair, bedrijf, en onderwijsinstelling komen overeen dat de stagiair 30 weken, 3 dagen in de week, stage gaat lopen. Uiteindelijk blijkt naar afloop dat er door afwezigheid, maar 28 weken daadwerkelijk stage is gelopen, dan komt de uiteindelijke subsidie op 28 weken uit.
Bij 3 andere weken is de stagiair echter ook 1 dag (van de 3 stagedagen) ziek geweest, dit heeft echter geen invloed op het stagebedrag. Zo gauw er in een week al 1 stagedag is gedraaid telt de week mee als een volle stageweek.

7. Moeten administratieve spullen bewaard blijven?

Nee dat hoeft niet, wij bij 123.praktijkleren bewaren de aangeleverde documenten in ons systeem. Het RVO controleert de aanvragen steekproefsgewijs tot 5 jaar na indienen van de aanvraag. In die periode blijven wij de stukken bewaren en heeft u geen enkele zorg dat documenten niet meer beschikbaar zijn.

8. Maakt het uit hoeveel dagen een leerling in de week stage loopt?

Nee, zolang het buitenschoolse praktijkgedeelte ten minste 640 klokuren per schooljaar omvat, ook als dit bij meerdere bedrijven het geval is. De leerling moet een minimaal aantal klokuren praktijkvorming hebben, en daarnaast een vastgesteld aantal uren theoretisch onderwijs volgen (+/-1200 uur).

Wel is het zo dat bij PRO/VSO onderwijs de leerling minimaal 2 dagen in de week stage loopt. Elke week die stage wordt gelopen telt mee. Dit betekent dat als een leerling 3 dagen stage loopt, waarvan hij er 1 ziek is geweest, de hele week mee telt. Zo lang er in een stageweek een stagedag plaats heeft gevonden, dan wordt de week meegeteld.

9. Waar moet de praktijk- of leerwerkovereenkomst aan voldoen?

Er zijn een aantal gegevens die op papier moeten staan, in de praktijk- of leerwerkovereenkomst. Dit om te garanderen dat de aanvraag volledig is en dat het subsidiebedrag wordt behaald.

PRO/VSO en MBO Praktijkleerovereenkomst
De praktijkleerovereenkomst legt de rechten en verplichtingen vast van de betrokken partijen. De overeenkomst omvat in ieder geval de volgende zaken:
 • De aanvangsdatum en einddatum van de beroepspraktijkvorming.
 • Het totaal aantal te volgen praktijkuren en de verdeling over de studiejaren.
 • De begeleiding van de deelnemer: hoe en door wie.
 • De kwalificaties die de deelnemer tijdens de beroepspraktijkvorming dient te behalen en de beoordeling daarvan.
 • De gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden.
  • De praktijkleerovereenkomst is geldig als bovenstaande zaken zijn afgesproken en de overeenkomst is getekend door: het bevoegd gezag van de school.
  • De leerling of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
VMBO Leer-werkovereenkomst

De leer-werkovereenkomst legt de rechten en verplichtingen vast van de 3 betrokken partijen (bedrijf, leerling, onderwijsinstelling). De overeenkomst omvat in ieder geval de volgende zaken:

 • Inhoud, leerdoelen, duur van de stage, de beoordelingscriteria voor het praktijkgedeelte.
 • De begeleiding van leerling; hoe en door wie.
 • De gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden.
 • De leer-werkovereenkomst is geldig als bovenstaande zaken zijn afgesproken en de overeenkomst is getekend door:
  • Het bevoegd gezag van de school.
  • De leerling of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
  • Het erkende leerbedrijf.

10. Welke periode loopt de regeling Praktijkleren?

De regeling praktijkleren is begonnen in het schooljaar 2015-2016 en loopt vooralsnog tot en met het schooljaar 2018-2019.

11. Waar is de regeling Praktijkleren een vervanging van?

Voor 1 januari 2014 was er de WVA (wet vermindering afdracht loonbelasting en premie van de volksverzekeringen). Voor de PrO/VSO, VMBO, MBO leerlingen is de regeling Praktijkleren nu de vervangende regeling. De regeling Praktijkleren trad per 1 januari 2014 in werking. Het moet leiden tot een stimulatie aan erkende leerwerkbedrijven om praktijkleerplekken aan te bieden.

12. Hoe belangrijk is het dat leerlingen van de PRO/VSO in het laatste schooljaar zitten?

De regeling geldt alleen voor de doelgroep PRO/VSO leerlingen in het laatste leerjaar. Leerlingen van eerdere leerjaren komen niet in aanmerking voor de regeling. De scholen dienen zelf bewijs aan te leveren dat leerlingen in het laatste leerjaar zitten.

13. Kan een leerling meerdere schooljaren opgenomen worden?

Ja, zolang de leerling van het PRO/VSO in het laatste leerjaar zit. Dus als een leerling blijft zitten en het laatste leerjaar opnieuw doet dan kan gewoon weer een de subsidie praktijkleren worden aangevraagd. Ook voor het VMBO geldt, zolang de leerling aan de voorwaarden voldoet (3e of 4e leerjaar) dan mag er elk jaar subsidie worden aangevraagd.

14. Mogen er meerdere stages in 1 jaar per leerling worden aangevraagd?

Ja, de stage is niet gebonden aan één bedrijf. Meerdere bedrijven kunnen subsidie krijgen voor dezelfde deelnemer indien de stageperiodes elkaar niet overlappen.

15. Ik heb geen stageovereenkomst (meer). Kan ik nog wel een aanvraag indienen?

Ja, dat kan. Mocht je geen of geen goede stageovereenkomst hebben, dan bieden wij bij 123praktijkleren een standaardmodel aan. Dit model wordt automatisch gevuld door de gegevens die je van te voren invult. Je kunt daarna de standaardovereenkomst downloaden, ondertekenen en uploaden in het systeem.

16. Tot wanneer kan ik een aanvraag indienen?

De aanvraagperiode loopt van juni tot en met 15 september van elk jaar. De aanvraag wordt achteraf ingediend, dus voor het schooljaar 2017-2018 is de aanvraagperiode juni 2018 t/m 15 september 2018.

17. Wat is het beschikbare budget voor de subsidie Praktijkleren?

Tot 2019 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks € 205 miljoen subsidie beschikbaar. De verdeling van het budget over de 4 onderwijscategorieën is als volgt:
Categorie
Bedrag
Vmbo – PRO/VSO
€ 1,4 miljoen
MBO
€ 188,9 miljoen
HBO
€ 8 miljoen
Promovendi / Toio's
€ 6,7 miljoen

Het OCW verdeelt het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie evenredig over de ingediende aanvragen in die categorie. Het maximum is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. De regeling werkt niet volgens het principe ‘wie het eerst komt die het eerst maalt’.

18. Is er wetgeving?

Op 1 januari 2014 trad de regeling in werking. Ze geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel. De afschaffing van de WVA maakt onderdeel uit van het regeerakkoord en is opgenomen in het Belastingplan 2014. De subsidieregeling is op 5 november 2013 gepubliceerd in de Staatscourant. Binnenkort volgt er een regelgeving wijziging i.v.m. de uitbreiding met PRO/VSO onderwijs.

19. Waarom moet een werkgever achteraf aanvragen?

Het doel van de Subsidieregeling praktijkleren is om alle werkgevers die een deelnemer begeleiden een vergoeding te geven. Hiervoor is het noodzakelijk om alle aanvragen tegelijkertijd te beoordelen op basis van werkelijk gerealiseerde praktijkleerplaatsen/werkleerplaatsen. Dit kan alleen als de aanvragen achteraf worden ingediend. Verder levert deze systematiek de laagste administratieve lasten en uitvoeringslasten op.

20. Is begeleiding in meerdere studiejaren mogelijk bij de subsidieregeling?

Aanvragen dient u in per studiejaar.PRO/VSO/VMBO/MBO studiejaren eindigen op 31 juli en beginnen op 1 augustus. U geeft het aantal weken begeleiding op per studiejaar. Weken van ziekte en verlof tellen hierin niet mee.
Voorbeeld VMBO/MBO:
U begeleidt de deelnemer van 22 februari 2016 tot 14 februari 2018.
Zo dient u in:

 • 1. De periode 22 februari 2016 – 31 juli 2016 valt binnen het studiejaar 2015/2016 en heeft u voor 15 september 2016 17.00 al ingediend.
 • 2. De periode 1 augustus 2016 – 31 juli 2017 valt binnen het studiejaar 2016/2017 en dient u in voor 15 september 2017 17.00 uur.
 • 3. De periode 1 augustus 2017 – 14 februari 2018 valt binnen het studiejaar 2017/2018 en dient u in voor 15 september 2018 17.00 uur.

21. Hoe kan ik mijn code erkend leerbedrijf vinden?

In de portal staat de volgende tekst: ‘’Code erkend leerbedrijf – Hier vinden’’.
Klik op hier vinden, en volg de instructies:
 • Ga naar www.stagemarkt.nl
 • Zoek op bedrijfsnaam
 • Klik op meer weten over dit leerbedrijf

22. Mijn bedrijf staat niet bij stagemarkt.nl / Ik kan mijn code daar niet vinden.

Mocht u bedrijf er niet vermeld staan, dan is mogelijk u erkenning leerbedrijf verlopen. U zult een nieuwe aanvraag moeten doen voor een erkenning. Dat kan via www.s-bb.nl.

23. Ik heb geen code erkend leerbedrijf, wat nu?

Zonder code erkend leerbedrijf kunt u geen subsidie Praktijkleren aanvragen. Wilt u subsidie aanvragen, dan zult u zich eerst als erkend leerbedrijf moeten registreren. Dit kan via www.s-bb.nl.

24. Waar is de RVO machtiging voor bedoeld?

Met de RVO machtiging machtigt u 123praktijkleren om namens u bedrijf een aanvraag in te dienen. Wij kunnen dan de aanvraag indienen, zodat u dat niet zelf hoeft te doen.

25. Waarom zou ik de aanvraag niet zelf indienen?

Wij hebben een e-herkenning waarmee wij de aanvraag kunnen indienen bij het RVO. Mocht u een e-herkenning willen, dan kost u dat € 250,- en een paar dagen rompslomp.
U bent bij ons dus al goedkoper uit met de totale aanvraag, die door ons ook nog wordt gecontroleerd.

26. Waar kan ik de RVO machtiging vinden?

In de portal ziet u staan: ‘’Getekende RVO machtiging – hier downloaden.
Klik op hier downloaden, en er verschijnt een PDF die u kunt invullen en ondertekenen.

27. De RVO machtiging kan ik niet downloaden / uploaden (geeft een foutmelding).

Geef ons een seintje (bellen/mailen) dat de portal niet meewerkt. Er is dan een foutje ingeslopen in de portal. Wij mailen of bellen u, zo gauw dit is opgelost.

28. Hoe kan ik mijn account bij 123praktijkleren opzeggen?

U kunt uw account opzeggen door een mail te sturen naar info@123praktijkleren.nl
Vermeldt uw gebruikersnaam, kvk-nummer, en bedrijfsnaam.
Graag vernemen wij ook de reden van de opzegging. U krijgt van ons een mailbericht zo gauw de opzegging voltooid is.